Menu

Vedtægter

Vedtægter for Aarslev Boldklub

 

§1 Foreningens ophav:
Stk. 1 Foreningens navn er Aarslev Boldklub (initialer AAB).
Foreningen er stiftet den 17. april 1939. Hjemsted 5792 Årslev.

Stk. 2 Foreningen er medlem af DBU Fyn og dermed undergivet DBU Fyns vedtægter og regler.

§2 Formål:
Stk. 1 Foreningens formål er at give medlemmer adgang til boldspil og anden idræt.

§3 Medlemskab:
Stk. 1 Enhver, der kan indordne sig under foreningens love, kan optages som aktivt medlem.

Stk. 2 Bestyrelsen kan i samråd med trænere, når der findes grundlag herfor, udelukke et medlem fra foreningens aktiviteter.

Stk. 3 Føler medlemmer sig forurettet skal de sende en skriftlig klage til bestyrelsen. Omhandler klagen et bestyrelsesmedlem, skal den sendes til foreningens formand eller næstformand. Skriftligt indsendte klager behandles løbende og altid hurtigst muligt.

Stk. 4 Passive medlemmer kan optages.

Stk. 5 For at benytte klubbens faciliteter, deltage i træning, kampe og stævner skal der rettidigt være betalt kontingent i henhold til de fastsatte kontingentsatser.

Stk. 6 Æresmedlemmer:
a. Bestyrelsen kan udnævne op til 2 æresmedlemmer per år.
b. Der kan til enhver tid være op til 25 æresmedlemmer af AAB.
c. Et æresmedlem har fra sin udnævnelse livslangt, kontingentfrit medlemskab af AAB.
d. Der er ingen faste krav for værdighed til æresmedlemskab, men som retningslinjer kan bruges:
• 40 års aktivt medlemskab
• 25 års bestyrelsesarbejde
• 25 års trænerarbejde
• 25 års andet fast frivilligt arbejde for AAB

§4 Bestyrelse og revisorer:
Stk. 1 Sammensætning og valg:
a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, medlemssekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer).
De vælges for 2 år ad gangen således, at der skiftevis er 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
b. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen skiftevis hvert 2. år.
c. Der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.
Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal vedkommende blive den periode, som det afgående bestyrelsesmedlem skulle have siddet.
d. Endvidere vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 2 Valgret:
a. Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år, samt forældre til aktive medlemmer kan opstilles og vælges til bestyrelsen.
b. Ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år, samt 1 forældre pr. aktivt medlem under 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen.
c. For at opnå valg skal den opstillede person være til stede ved generalforsamlingen, eller der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra den ikke tilstedeværende person om, at vedkommende ønsker at stille op til valg.

Stk. 3 Bestyrelsens bemyndigelse:
a. I forbindelse med kassererarbejdet bemyndiges bestyrelsen til at entrere med eksterne ressourcer såfremt dette skønnes nødvendigt.
b. Bestyrelsen bemyndiges mulighed for at honorere evt. eksterne ressourcer uden generalforsamlingens godkendelse, såfremt det økonomiske vederlag kan afholdes inden for klubbens formåen.

§5 Kontingent:
Stk. 1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§6 Økonomiske forpligtelser:
Stk. 1 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med den respektive formue.

Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4 Foreningen tegnes i økonomisk anliggende ved underskrift af formand og kasserer i forening, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Stk. 5 Regnskabsperioden er 1. januar til 31. december.

§7 Generalforsamling:
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i overensstemmelse med foreningens love.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo februar og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Afstemning:
a. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange der er mødt.
b. Alle beslutninger, herunder vedtægtsændringer, vedtages med almindelig stemmeflerhed.
c. Skriftlig afstemning skal, hvis det ønskes, foretages.

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling:
a. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5-del af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.
b. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§8 Revision:
Stk. 1 De valgte revisorer gennemgår det afsluttede årsregnskab og forsyner det med revisionspåtegning.

Stk. 2 Revisorerne har ret til uanmeldt revision.

§9 Foreningens ophævelse:
Stk. 1 Ophævelse af klubben kan kun ske ved, at 2/3 dele af klubbens stemmeberettigede stemmer derfor.

Stk. 2 Klubbens eventuelle midler skal anvendes til almennyttige velgørende formål i Aarslev / Sdr. Næraa-området.

Stk. 3 Klubhus og baneanlæg behandles jævnfør lejekontrakt / skøde med Faaborg-Midtfyn kommune.


Disse vedtægter er senest revideret den 02. marts 2023.

Vedtægter februar 2015.pdf

Luk